מדיניות פרטיות - אתר ספורטאנליטיק

עדכון אחרון: 27 במרץ 2018

ספורט אנליטיק ישראל (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר שלנו [sportanalytik.co.il] (להלן – "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודות המשתמשים במסגרת האתר. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק תנאי שימוש (להלן – "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים.

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההורדה, ההתחברות, ו/או בעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו על ידי החברה, לרבות באמצעות איסוף המידע במאגרי מידע. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות ו/או משימוש באתר. הודעה חשובה לכלל המשתמשים: על מנת להעניק את שירותי האתר, אנו אוספים מידע, חלקו מידע אישי מזהה, בעיקר לצורך מתן השירותים או משלוח הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, בהתאם למדיניות פרטיות זו והדין. הינך מסכים כי פניות אלה יהיו מהחברה או מצדדים שלישיים. הינך מסכים בזאת לשימוש במידע, לדיוור ישיר ולקבלת הודעות פרסומיות, כמפורט בפסקה זו וכן במדיניות הפרטיות שלנו. הודעה חשובה עבור משתמשים שהנם קטינים (מתחת לגיל 18): אתם מסכימים שההורים שלכם או האפוטרופוס החוקי שלכם עשויים לראות את הנתונים שהזנתם במערכת החברה ואת הנתונים שנתקבלו במבדקים שלכם. כמו כן, אתם מסכימים שגם החברה תוכל לראות את כל המידע הזה, תשמור אותו במאגר המידע של החברה, ותעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלה ולהוראות החוק. אם אתם לא מסכימים, בבקשה אל תשתמשו באתר. הודעה חשובה עבור משתמשים בגירים שהנם הורים או אפוטרופוסים: כל שימוש שנעשה באתר על ידי ילדיכם הקטינים הנו באחריותכם בלבד. פרטי כל קטין אשר יעשה שימוש באתר מטעמכם או ברשותכם (להלן: "קטינים") ימולא על ידיכם באתר. במילוי פרטים אלה הנכם מצהירים כי (א) הנכם האפוטרופוס החוקי של הקטינים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, וכן (ב) הנכם מאשרים לקטין לבצע כל פעולה חוקית באתר לרבות ביצוע תשלומים, (ג) ידוע לכם כי החברה אוספת (במאגרי מידע) ומעבדת מידע אודות משתמשיה, לרבות הקטינים, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהסכמתכם המלאה, וכן (ד) ככל הנדרש על פי דין, הבהרתם לקטינים כי המידע הנאסף יהיה זמין ונגיש לכם וגם לחברה, וקיבלתם את הסכמתם לכך.

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה. בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש באתר, למשל בעת ההרשמה לאירועי או מבדקי ספורט, כגון שם מלא, גיל, מין, פרטי התקשרות,כתובת, לרבות מידע אישי המפורט בטופס הצהרת הבריאות. במסגרת טופס יצירת קשר באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף. במהלך אירועי ומבדקי הספורט ייאספו נתונים לגבי ביצועים פיזיולוגיים של המשתמש. ככל שהמשתמש יבקש לבצע תשלומים עבור מבדקים ו/או דוחות, אזי תשלומים אלה יעשו באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמוגדרים להלן), והמשתמש יידרש למסור לספק שירותי הסליקה מידע אישי מסוים (כגון, מספר כרטיס אשראי וכו') (ראה להלן מידע נוסף בעניין זה). מידע זה לא יישמר על ידי החברה.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת. שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר. אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים שלנו וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו"ל.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בכמה אופנים:

 • באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת ההצטרפות לשירות, השימוש באתר או בעת מילוי טופס יצירת הקשר, לרבות מידע אישי המפורט בטופס הצהרת הבריאות.
 • אנו אוספים מידע שנאסף במהלך המבדקים הגופניים שהשתתפת בהם.

4.מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • לספק את שירותי האתר.

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

 • להעניק את השירותים למשתמש החברה, ובהם הפקת דוחות והמלצות על בסיס ביצועי המשתמש בבדיקות הפזיולוגיות.
 • להעביר את טופס הצהרת הבריאות למבוטחים של החברה, ו/או לכל גורם אחר הנדרש על-פי כל דיןץ
 • להתאים, לפתח ולשפר את האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או דיוור ישיר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות PUSH, בין אם על ידינו ובין אם באמצעות צדדים שלישיים. ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות על ידי שינויי ההגדרות או באמצעות הבחירה באפשרות של הסרה.
 • להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
 • לצרכי מניעת הלבנת הון או מימון טרור.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

לא נשתף מידע אישי לגבייך עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך. [הערה לחן: אנא אשר] למרות זאת, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) ׁׁׁעל מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים שונים; ו/או (יא) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: [info@sportanalytik.co.il] ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

7. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

8. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, שירותי אחסון של ________, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובת __________. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

9. אמצעי תשלום

האפליקציה עשויה לכלול שירותים הניתנים בתשלום ("תשלומים"). ככל שייגבו תשלומים דרך האפליקציה, את התשלומים יהיה ניתן לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.

10. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

11. העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

12. הודעות פרסומיות ודיוור ישיר

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, וכדי שאנחנו או צדדים שלישיים נפנה אליך בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), וכן הטבות שלנו או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות פוש. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת [info@sportanalytik.co.il], או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור.

13. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

14. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה info@sportanalytik.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

תנאי שימוש - אתר ספורטאנליטיק

עדכון אחרון: 16 במאי 2018

ספורט אנליטיק ישראל (להלן – "החברה" או "אנחנו") מברכים אותך על שימושך באתר שלנו www.sportanalytik.co.il (להלן: "האתר"). האתר מספק מידע אודותינו, ומאפשר רישום לאירועי ומבדקי ספורט המנוהלים על ידינו. כל שימוש באתר על ידי משתמש (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

הצהרת בריאות: כתנאי להשתתפות במבדקים הגופניים של החבר, יש לסמן את שדה הצהרת הבריאות, הנמצא בלינק הבא www.sportanalytik.co.il בתהליך ההרשמה ("הצהרת בריאות"). משתמש אשר לא יחתום על הצהרת הבריאות, לא יוכל להשתתף במבדקים.

הודעה חשובה לכלל המשתמשים: על מנת להעניק את שירותי האתר, אנו אוספים מידע, חלקו מידע אישי מזהה, בעיקר לצורך מתן השירותים או משלוח הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו www.sportanalytik.co.il והדין. הינך מסכים כי פניות אלה יהיו מהחברה או מצדדים שלישיים. הינך מסכים בזאת לשימוש במידע, לדיוור ישיר ולקבלת הודעות פרסומיות, כמפורט בפסקה זו וכן במדיניות הפרטיות שלנו.

הודעה חשובה עבור משתמשים שהנם קטינים (מתחת לגיל 18): אתם מסכימים שההורים שלכם או האפוטרופוס החוקי שלכם עשויים לראות את הנתונים שהזנתם במערכת החברה ואת הנתונים שנתקבלו במבדקים שלכם. כמו כן, אתם מסכימים שגם החברה תוכל לראות את כל המידע הזה, תשמור אותו במאגר המידע של החברה, ותעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלה ולהוראות החוק. אם אתם לא מסכימים, בבקשה אל תשתמשו באתר.

הודעה חשובה עבור משתמשים בגירים שהנם הורים או אפוטרופוסים: כל שימוש שנעשה באתר על ידי ילדיכם הקטינים הנו באחריותכם בלבד. פרטי כל קטין אשר יעשה שימוש באתר מטעמכם או ברשותכם (להלן: "קטינים") ימולא על ידיכם באתר. במילוי פרטים אלה הנכם מצהירים כי (א) הנכם האפוטרופוס החוקי של הקטינים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, וכן (ב) הנכם מאשרים לקטין לבצע כל פעולה חוקית באתר לרבות ביצוע תשלומים, (ג) ידוע לכם כי החברה אוספת (במאגרי מידע) ומעבדת מידע אודות משתמשיה, לרבות הקטינים, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהסכמתכם המלאה, וכן (ד) ככל הנדרש על פי דין, הבהרתם לקטינים כי המידע הנאסף יהיה זמין ונגיש לכם וגם לחברה, וקיבלתם את הסכמתם לכך.

1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באתר. בעצם התחברותך, גלישה ו/או ביצוע תשלומים באמצעותו, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק www.sportanalytik.co.il (להלן, ביחד – "התנאים"). אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם הנך מתחת לגיל 18, אתה מאשר שקראת את ההודעה במסגרת למעלה, ושהוריך/אפוטרופסיך מסכימים לשימושך באתר ולהזנת פרטיך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

2. האתר

האתר מספק מידע אודותינו, ומאפשר רישום לאירועי ומבדקי ספורט המנוהלים על ידינו. רישום כאמור כרוך (א) באישור הצהרת הבריאות, (ב) בתשלום המפורט באתר (אשר שיעורו מתעדכן מעת לעת). במידה והשתתפת במבדק, נתוניך הפיזיולוגיים (קרי תוצאות המבדק) ישמשו להפקת דו"ח ובו יפורטו המלצותינו לעידוד העיסוק בספורט.

האתר עשוי להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים בו או דרכו (להלן – "התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

האתר והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתכנים הינם באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד – "נציגי החברה"), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לסליקת הכספים, לתקלות תקשורת שונות ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באתר, או בשירותים הניתנים באמצעותם.

הדוחות אשר יופקו עבור משתמשים הנם בגדר המלצות המבוססות על הנתונים שנאספו ומאגרים בינלאומיים של נתונים מקבילים, ויש להשתמש בהם לצורך הכוונה כללית בלבד על מנת לעודד את המשתתפים לעיסוק ראשוני בספורט ולא למטרות אחרות.

3. שימושים אסורים באתר ו/או בתכנים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה, או בהסכמת החברה מראש ובכתב: (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על פי דין; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.

4. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, בכדי להיכנס, להתחבר או להשתמש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

5. זכויות קניין רוחני

האתר והתכנים בו, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר, שאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה להשתמש באתר ובתכנים על גבי מחשב או מכשיר נייד שבבעלות המשתמש באופן שאינו מסחרי, בהתאם לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת באתר וזו ניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר (להלן – "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

6. סימני מסחר ושמות מסחריים

הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר (להלן – "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

7. זמינות האתר

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתה תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לתקלות כאמור; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותה, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

8. שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר ו/או התכנים.

9. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים אלה או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

10. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר או התכנים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר יתוקנו, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

11. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר, לרבות משימוש בתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש בהם, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילם המשתמש (ככל שרלוונטי) לחברה ב-12 החודשים שקדמו לאירוע אשר יצר עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

יה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

12. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום ההתקשרות עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

13.שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ____" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

14.הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

15. ביטול השתתפות באירועי ומבדקי ספורט

ביטול ההשתתפות באירוע ומבדקי הספורט יעשה באמצעות פניה דרך הודעה לכתובת info@sportanalytik.co.il ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף 15 זה וכן הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").

הנך רשאי לבטל ההשתתפות באירוע ומבדקי הספורט בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כאמור בחוק הגנת הצרכן. תוצאות ביטול הרכישה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול - בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הכרטיס [בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם]. [במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הפעילות לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.] לא תינתן אפשרות של ביטול השתתפות כאמור אם סופקה הפעילות ו/או השירות למשתמש.

16. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר יעמדו לך במשך שנה (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

17. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: info@sportanalytik.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

SPORTS DAY
14.09.2019 - אולם ספורט אורנים, ארלוזרוב 19, רמת השרון

לוח זמנים לאירוע

09.00 הגעה והרשמה

09.30 פתיחת אירוע הספורט

11.45 סיום המבדקים 

הגשת דוחות והסברים 12.00

מחיר
  99 ש"ח
 (תשלום יעשה במזומן ביום האירוע) 

מה אתם מקבלים:
*דו"ח יכולות ספורטיביות אישי
*דו"ח התאמה למקצועות ספורט ע״פ חוזקות אישיות
*פעילות מהנה ומאתגרת לילדים ;)  

מה להביא:
בגדי ספורט, חיוכים והתלהבות

כתובת
ארלוזרוב 19, רמת השרון
או
אולם ספורט אורנים, רמת השרון

הַרשָׁמָהניתן להשתמש במידע כדי להמליץ על מועדוני הספורט הקרובים ביותר.

אנו נשלח אישור וקישור לשינויים אפשריים ברישום לכתובת דואר אלקטרוני זו

המספר ישמש רק במקרה של שינוי משמעותי בלוח הזמנים של האירוע.


יחד עם ענפי הספורט המומלצים אנו נספק מידע על התאמה לענף ספורט מועדף. תוכלו לבחור למשל בענף ספורט שהילד כבר התנסה בו או כל ענף ספורט אחר.


אני מאשר קבלת מסרים פרסומיים מטעם החברה או מטעם צדדים שלישיים אליהם הועברו פרטיך.

הנני מצהיר כי מצבו הבריאותי של בני/בתי טוב ואינו סובל מבעיות רפואיות שעלולות להתעורר כתוצאה מפעילות ספורט אנליטיק וכי פעילות גופנית לא תפגע במצבי הבריאותי/פיזי/בטחוני/נוחיותי. כן אני מאשר שבני/ביתי אינו נוטל תרופות ואינו סובל מפציעות בזמן הפעילות. הנני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי הינם נכונים


הנני מאשר ונותן את הסכמתי לצלם את בני/בתי במהלך פעילות ספורט אנליטיק ולעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו לצורכי פרסום ושיווק הפעילות בכל אופן ו/או צורה בכל מדיה או פלטפורמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ספורט אנליטיק


אני מאשר שקראתי ואני מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה.